„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”
wtorek, 06 lipca 2021 11:52

 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Taką nazwę nosi grant, który ufundował Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach 10 osi Priorytetowej dla szkół z terenu Małopolski realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne). Stanowi on bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczności podjęcia działań w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o  narzędzia cyfrowe. Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie. W ramach tych działań Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku otrzymała 2 laptopy, 20 kart do odbioru WiFi prze komputery stacjonarne, 13 licencji Microsoft Office

Monika Holik