Program Wychowawczy
niedziela, 21 września 2008 20:09

 

 

SZKOLNY

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

 

 

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Gnojniku

 

Uchwalony przez Radę Rodziców na zebraniu w dn. 13.09.2011 r.

 

Zatwierdzony do realizacji w latach 2011/12 – 2013/14

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2011/2012 z dnia 15.09.2011 r.

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMUW wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem- o to, ażeby bardziej był,

a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.

Jan Paweł II

 

 

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”.

 

Konstytucja RP

 

 

W wyniku ankiety przeprowadzonej 19-20 kwietnia 2011r. wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, której celem było przyjrzenie się

działaniom wychowawczym, sprawdzenie znajomości programu wychowawczego oraz ocena jego realizacji, sformułowano wnioski

do dalszej pracy wychowawczej.

Została potwierdzona zasadność działań według opracowanego planu. W ankietach potwierdzono konieczność kontynuacji

pracy wychowawczej nastawionej na utrwalanie pozytywnych postaw w wychowaniu uczniów,

ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie patriotyczne.

W związku z tym w planie wychowawczym szkoły umieszczono dodatkowe zapisy o kształtowaniu postaw patriotycznych.

 

 

W OPRACOWANIU:

Wartości wychowawcze preferowane przez szkołę

Działania wychowawcze każdego nauczyciela

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

Program przeciwdziałania agresji Zwyczaje i obyczaje szkolne

Sylwetka absolwenta Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w GnojnikuEwaluacja programu

  

 

WSTĘP

 

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

System oświaty zapewnia w szczególności:

 1. realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz praw dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do ich wieku i osiągniętego rozwoju,

 2. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,

 3. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

Szkolny program wychowawczy obejmuje w szczególności:

 • wartości wychowawcze preferowane przez szkołę

 • powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły

 • zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

 • program przeciwdziałania agresji

 • istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne

 • kształtowanie postaw patriotycznych

 • kultywowanie tradycji rodzinnych, religijnych, narodowych (europejskich)

 • opis sylwetki absolwenta szkoły

  1.  

WARTOŚCI WYCHOWAWCZE PREFEROWANE PRZEZ SZKOŁĘ 1. Dobre przygotowanie wychowanka do podjęcia nauki w gimnazjum.

 2. Wychowanie ku wyższym wartościom ogólnoludzkim – dobro, prawda, piękno, miłość, sprawiedliwość, wolność.

 3. Pomoc w zrozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

 4. Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla samego siebie i innych, zwłaszcza osób starszych.

 5. Wdrażanie do pracy nad własnym rozwojem.

 6. Budowanie rzetelnych podstaw logicznie uporządkowanej i powiązanej wiedzy, rozbudzanie pasji poznawczych i rozwijanie zainteresowań.

 7. Pokazywanie wpływu codziennych decyzji, wyborów na zjawiska zachodzące w najbliższym środowisku.

 8. Ukazanie i pomoc w zrozumieniu złożoności zagrożeń współczesnego świata – alkoholizmu, narkomanii, przemocy – wskazywanie przyczyn i szukanie dróg wyjścia.

 9. Wdrażanie do podejmowania świadomych decyzji sprzyjających:

 • Zachowaniu zdrowia

 • Życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem społecznym i przyrodniczym

 • Życiu w grupie rówieśniczej

 1. Zapoznanie z bogactwem dziedzictwa kulturowego naszej miejscowości, regionu, kraju- gromadzenie eksponatów, spisywanie przyśpiewek, zwyczaje i obrzędy.

 2. Zapoznanie z historią regionu, najważniejszymi wydarzeniami i postaciami z dziejów Polski i Europy.

 3. Wyrobienie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu.

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELANauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

 2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy dobra i piękna w świecie,

 3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak całej edukacji na danym etapie,

 4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych,

 5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla wspólnego miejsca na świecie,

 6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

 7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

 8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

  1.  

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI 1. Rodzice i szkoła są instytucjami spełniającymi funkcje wychowawcze, przy czym szkoła pełni rolę wspomagającą wobec rodziców.

 2. Do realizacji celów wychowawczych musi zaistnieć współpraca i spójność postępowania.

 3. Rodzice współpracują ze szkołą, bo:

  1. wspólnym celem jest dobro dziecka,

  2. szkoła dopełnia działania domu,

  3. profilaktyka musi także obejmować działania rodziny,

  4. szkoła może pomóc rodzicom w kłopotach wychowawczych,

  5. rodzice mogą pomóc szkole w działaniach organizacyjnych,

  6. opinie rodziców o szkole i ich oczekiwania to ważne informacje o planowaniu pracy i poprawie jej jakości,

  7. rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o dziecku.

 4. Rodzice reprezentowani są w szkole przez Radę Rodziców

 5. Współpraca z rodzicami rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły i może mieć formę poniżej wymienionych działań:

  1. udział rodziców w opracowywaniu planu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego oraz ich uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

  2. spotkania organizacyjne na początku roku szkolnego (informacje o organizacji roku szkolnego i planach szkoły),

  3. wspólne działania w pracach na rzecz klasy i szkoły

  4. rozpoznawanie oczekiwań rodziców

  5. prowadzenie pedagogizacji rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań,

  6. przekazywanie informacji o dziecku,

  7. indywidualne spotkania z rodzicami,

  8. pomoc trójek klasowych przy organizowaniu imprez środowiskowych i szkolnych zawartych w kalendarzu imprez,

  9. zapraszanie rodziców na imprezy szkolne,

  10. listy pochwalne i gratulacyjne do rodziców,

  11. prowadzenie lekcji otwartych,

  12. udział przedstawicieli rodziców w konkursie na dyrektora szkoły,

  13. służenie literaturą pedagogiczno - psychologiczną,

  14. przekazywanie informacji pisemnych o uczniach - wpisy bieżące w zeszycie,

  15. pomoc rodziców w organizacji wyjazdów, wycieczek dzieci.

 6. Zasady współpracy:

  1. rzetelność, konkretność i regularność informacji dostarczanych rodzicom, dotyczących dobrych i złych wyników w nauce i zachowaniu a udzielanych podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych na życzenie rodzica lub nauczyciela.

  2. partnerstwo we współdziałaniu: wspólne szukanie przyczyn i dróg wyjścia z problemów dydaktycznych i wychowawczych mające na celu dobro dziecka poprzez: rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka, rozmowy z rodzicami i opiekunami, udzielanie informacji o instytucjach wspomagających szkołę i rodziców w działalności profilaktycznej, konsultacyjnej i leczniczej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, specjalistyczne placówki zdrowotne)

  3. otwartość szkoły na środowisko lokalne wyrażające się w:

   1. przybliżaniu pracy szkoły, jej osiągnięć poprzez lekcje otwarte, imprezy środowiskowe, zapraszanie na uroczystości, prezentacja prac dzieci podczas zebrań z rodzicami,

   2. współpracy z samorządem lokalnym.

  4. poufność i dyskrecja w przekazywaniu informacji dotyczących dziecka i jego rodziny, wyrażająca się w:

   1. tajności obrad Rady Pedagogicznej,

   2. tajności korespondencji,

   3. właściwym klimacie i miejscu rozmów z rodzicami,

  5. wzajemny szacunek i tolerancja:

   1. docenianie starań i pracy szkoły oraz rodziców,

   2. uznanie prawa do błędów (szkoły i rodziców),

   3. słuchanie i reagowanie na słuszne opinie i postulaty rodziców,

   4. kultura słowa i bycia we wzajemnych kontaktach,

   5. wywiązywanie się z umów.

  1.  

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI 1. Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie mają obowiązek zgłaszać wychowawcom wykrywane w środowisku lokalnym negatywne z wychowawczego punktu widzenia czynniki działające na uczniów, lub mogące taki wpływ wywrzeć.

 1. Rodzice i nauczyciele powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów.

 2. Rodzice i wychowawcy mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego.

 3. Dyrektor szkoły i wychowawcy czuwają nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

 4. Wychowawcy powinni prowadzić w różnych formach szkolenia rodziców, pogłębiać ich wiedzę o niedostosowaniu społecznym i uzależnieniach poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami policji, poradni, wyświetlanie tematycznych filmów.

 5. Dyrektor szkoły ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych na temat przeciwdziałania agresji i przestępczości.

 6. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek stosować poznane metody, formy pracy i techniki w pracy z uczniami w celu przeciwdziałania agresji.

 7. Wychowawcy dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażują w życie klasy wszystkich uczniów, również nieakceptowanych.

 8. Dyrektor szkoły oraz wychowawcy zabiegają o różne formy pomocy materialnej dla uczniów.

 9. Wszyscy pracownicy szkoły w sposób zdecydowany reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla uczniów.

 10. Dyrektor oraz wychowawcy, poprzez prowadzone działania wychowawcze, kształtują u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych.

  1.  

ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNEPubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gnojniku posiada własny ceremoniał szkolny. Związany jest z funkcjonowaniem szkoły w określonych uroczystościach i imprezach:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego

 2. Ślubowanie klas pierwszych

 3. Święto Szkoły

 4. Święta (uroczystości) związane z Patronem szkoły

 5. Święta narodowe- uroczyste akademie środowiskowe lub apele

 6. Zakończenie roku szkolnego

Wyżej wymienione uroczystości i imprezy odbywają się według scenariusza przedstawionego przez osobę odpowiedzialną w danym roku szkolnym za jej przeprowadzenie.

Stałym elementem w/w uroczystości jest udział pocztu sztandarowego oraz odśpiewanie hymnu państwowego i szkolnego.

  1.  

SYLWETKA ABSOLWENTA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GNOJNIKURozwój
intelektualny

Rozwój
emocjonalny

Rozwój
zdrowotny

Rozwój
społeczny

jest dociekliwy, poszukuje dobra, prawdy i piękna  w świecie

potrafi dokonać samooceny

dba o swoje zdrowie

identyfikuje się w działaniu ze społecznością szkolną i lokalną

planuje działania i przewiduje ich efekty

stara się akceptować siebie

potrafi dbać o stan środowiska przyrodniczego

potrafi przyjąć odpowiedzialność za powierzone zadania i swoje czyny

korzysta z różnych źródeł informacji

potrafi sobie radzić w sytuacjach trudnych

aktywnie spędza wolny czas

zna swój region i kultywuje tradycje narodowe i rodzinne

potrafi twórczo myśleć

reaguje na sugestię i krytykę

zna zagrożenia związane z nałogami

dostrzega potrzeby własne i innych ludzi

zna i rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania

zna i przestrzega zasady moralne

 

jest tolerancyjny

umie organizować pracę własną i zespołową

potrafi egzekwować swoje prawa

 

umie właściwie funkcjonować w grupie społecznej

jest przygotowany do podjęcia  nauki w gimnazjum

 

 

potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi

  1.  

EWALUACJA PROGRAMUFormy:

- obserwacja (wychowawcy klas)

- ankiety (uczniowie, nauczyciele, rodzice) 1 raz w roku

- rozmowy:

 • z uczniami

 • z rodzicami- odnotowywane w dzienniku lekcyjnym w rubryce „Problematyka zebrań”

- analiza dokumentów (dyrektor)

- obserwacja i ocena zachowańPoprawiony: wtorek, 14 marca 2017 13:25