Szkolny Program Profilaktyki
niedziela, 21 września 2008 20:08

Wy młodzi, którzy nosicie w sercach wielkie aspiracje,

uczcie się żyć w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu,

solidnie pomagając jeden drugiemu”

 

Jan Paweł II

 

 

 

 

Program Profilaktyki

w

Publicznej Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Gnojniku

 

Uchwalony przez Radę Rodziców na zebraniu w dn. 13.09.2011 r.

 

Zatwierdzony do realizacji w latach 2011/12 – 2013/14

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2011/2012 z dnia 15.09.2011 r.

 

I.  IDENTYFIKACJA   PROBLEMU


Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, których celem była próba rozpoznania

w jakim stopniu i zakresie zjawisko agresji występuje wśród uczniów naszej szkoły, obserwacji i analizy środowiska

szkolnego zauważa się następujące problemy:

 • zachowania agresywne ( przezywanie, wulgarne słownictwo, wyśmiewanie)

 • niskie potrzeby edukacyjne, brak motywacji do nauki

 • racjonalne korzystanie z internetu

Uczniowie naszej szkoły należą do grupy niskiego ryzyka, nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych.

Praca profilaktyczna ukierunkowana jest na promocję zdrowia, zapobieganie zagrożeniom poprzez rozwijanie

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,właściwe reagowanie na potrzeby drugiego człowieka,

motywowanie uczniów do nauki.

II.    CELE, ZAŁOŻENIA  I  FORMY  REALIZACJI  PROGRAMU


Program szkolnej profilaktyki:

 • jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły

 • ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia.
 • odpowiada na realne problemy i zagrożenia występujące w szkole

i środowisku


Celem działań profilaktycznych jest:

 

 • wspomaganie rozwoju osobowości dziecka;

 • kształtowanie prawego charakteru wychowanków

 • budowanie postawy życzliwości i szacunku do ludzi oraz otwartości na potrzeby innych ludzi

 • rozwój umiejętności asertywnych jako przeciwdziałanie agresji

 • promocja zdrowego trybu życia

 • informowanie o różnych typach zagrożeń w środowisku

 • uświadomienie wartości zdobywania wiedzy w realizacji własnego rozwoju, planów życiowych

 • uczenie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów

Przewidywane efekty działań profilaktycznych:

 

 • poprawa samopoczucia uczniów w grupie rówieśniczej

 • podniesienie poziomu samoakceptacji

 • umiejętność radzenia sobie z problemami

 • umiejętność unikania sytuacji konfliktowych

 • minimalizowanie zachowań agresywnych

 • reagowanie na pojawiające się zagrożenia

 • przestrzeganie norm społecznych, w tym zapisanych w regulaminie szkolnym

 • otwartość na potrzeby innych ludzi, szacunek i życzliwość w codziennych kontaktach,

 • postawa świadomego przyjmowania wiedzy i umiejętności jako wartości służących

wszechstronnemu rozwojowi osobowości (uczę się dla siebie, od mojej świadomości w tym względzie zależy moja przyszłość)

Metody:

 • prezentacja materiałów informacyjnych na gazetkach

 • indywidualne kontakty z pedagogiem

 • uczestnictwo w spotkaniach profilaktycznych

 • konkursy tematyczne poświęcone promocji zdrowego trybu życia, rozwojowi osobistemu i społecznemu dziecka

 • udział w akcjach charytatywnych

 • aktywny udział wychowanków w uroczystościach wynikających z kalendarza szkolnego, zwłaszcza związanych z osobą Patrona

 • wycieczki turystyczno krajoznawcze jako jedna z form właściwego spędzania wolnego czasu

 • uczestnictwo w spotkaniach z pedagogiem, higienistką, policjantem

 • prelekcje dla rodziców i nauczycieli

 • szkolenia rady pedagogicznej

 

 

III. PLAN DZIAŁAŃ

 

 

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIE - DZIALNI

DOKUMEN-TOWANIE DZIAŁAŃ

Wspomaganie rozwoju osobowości uczniów

 • Udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

 • Udział w konkursach

 • Aktywny udział w uroczystościach szkolnych

 • Indywidualne rozmowy z wychowawcą i pedagogiem

 • Pogadanka dla rodziców „Na czym polega wychowanie”.

Nauczyciele, wychowawcy, dyrektor szkoły

 

Zapisy w dziennikach lekcyjnych i kół zainteresowań, sprawozdania z konkursów, wpisy w kronice szkolnej

Zdobywanie umiejętności rozpoznawania i przewidywania zagrożeń

 • Udział w spotkaniach profilaktycznych

 • Spektakle profilaktyczne

 • Pogadanki

 • Filmy

 • Dyskusje

 • Przestrzeganie procedur dotyczących zasad współżycia

 • Spotkania ze specjalistami np. policjant, pedagog, pielęgniarka, kuratorem społecznym

Dyrektor szkoły, nauczyciele, wychowawcy

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

Nauczanie zachowań asertywnych jako przeciwdziałanie agresji, wdrażanie do postawy szacunku i akceptacji oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka

 • Szkolenie rady pedagogicznej – warsztaty: Trening zastępowania agresji (ART.)

 • Drama

 • Dyskusje i debaty na forum klasy

 • Udział w akcjach charytatywnych

 • Odpowiedzialne uczestnictwo w akcji „Adopcja na odległość”

 • Kształtowanie postawy akceptacji dla innych kultur i religii

 • Gazetka szkolna

 • Spotkania integracyjne

 

Nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie organizacji szkolnych, dyrektor, specjaliści prowadzący warsztaty

Dokumentacja szkolna, gazetki

Zapobieganie używania wulgaryzmów

 • Przypominanie i uczenie dobrych manier

 • Kształtowanie przez literaturę piękną wrażliwości i umiejętności komunikowania się z drugim człowiekiem

 • Uczenie umiejętności słuchania innych oraz poszanowania cudzych poglądów

 • Utrzymywanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych między uczniami, nauczycielami i rodzicami

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

Motywowanie uczniów do nauki

 • Pogadanki na forum klasy

 • System nagród za osiągnięcia w nauce

 • Prezentowanie wzorców

 • Współpraca z rodzicami

Wychowawcy, dyrektor, rada rodziców

Tematy lekcji wychowawczych

Promocja zdrowego trybu życia, propagowanie wiedzy na temat higieny osobistej, wyrabianie nawyków kulturalnych, bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 • Wycieczki piesze w najbliższej okolicy

 • Spotkanie ze szkolną higienistką i pedagogiem

 • Wyjazdy na seanse filmowe

 • Pogadanki na temat „Kultury i estetyki spożywania posiłków”

 • Wyjazdy na basen

 • Udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych

 • Udział w konkursie „Odblaskowa szkoła”

Nauczyciele, wychowawcy, dyrektor

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, sprawozdania z konkursów i zawodów

Prezentacja materiałów informacyjnych z zakresu zagrożeń

 • Gazetka informacyjna „Dla mamy i taty”

 • Prelekcje dla rodziców i nauczycieli, spotkania ze specjalistami

 • Gromadzenie zbiorów w bibliotece

 • Plakaty i gazetki w klasach

Nauczyciele, wychowawcy, bibliotekarz

 

Przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym ze strony mediów (internetu, telewizji, prasy)

 • Pogadanki pedagogizujące rodziców i uczniów

 • Wskazanie w jaki sposób spędzać wolny czas z dziećmi

 • Prezentacja wartościowych czasopism dla dzieci

Nauczyciele, wychowawcy, dyrektor

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

 

 

Poprawiony: środa, 15 lutego 2012 14:30