Kodeks ucznia
niedziela, 21 września 2008 20:04

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć.

2. Zajęcia szkolne rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych godzinach, zgodnie z podziałem godzin. Uczeń może przyjść do szkoły na przerwę poprzedzającą jego lekcje w danym dniu lub na 745, jeśli rozpoczyna naukę o godzinie 800.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy między lekcjami 5 minut, z wyjątkiem przerwy po czwartej lekcji (od 1115 do 11 35), która trwa 20 minut.

4. O wszelkich doraźnych zmianach w rozkładzie zajęć uczniowie są informowani przez wychowawców na dzień przed planowanymi zmianami.

5. Szkoła ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo ucznia od przerwy poprzedzającej jego lekcje do zakończenia zajęć w danym dniu.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas drogi do i ze szkoły.

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów korzystających z obiektów szkolnych po zakończeniu zajęć w szkole.

8. Do szkoły nie należy przynosić przedmiotów wartościowych, dużych kwot pieniędzy oraz przedmiotów stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.

9. Podczas zajęć i przerw uczniowie mogą przebywać wyłącznie w obrębie obiektów szkolnych (budynek szkoły + przewiązka)

10. Korzystanie z obiektów sportowych (boisko, sala gimnastyczna) jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela.

OBOWIĄZKI UCZNIA:

1. Przestrzegać przyjętych w szkole regulaminów.

2. Dbać o honor i tradycje szkoły.

3. Zachowywać się w każdej sytuacji wg określonych zasad.

4. Dbać o kulturę wysławiania się.

5. Oddawać należyty szacunek rówieśnikom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły.

6. Punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia szkolne.

7. Systematycznie przygotowywać się do lekcji, brać czynny udział w zajęciach, prowadzić starannie zeszyty przedmiotowe.

8. Dbać o wystrój klasy, zachowywać porządek i czystość we wszystkich pomieszczeniach szkoły i w jej otoczeniu.

9. Szanować mienie szkoły, a w przypadku jego umyślnego zniszczenia pokryć wyrządzone przez siebie szkody.

10. Reagować na niewłaściwe zachowanie kolegów, przeciwdziałać agresji.

11. Dbać o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.

12. Nosić odświętny strój na uroczystości szkolne (biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica/ spodnie).

Poprawiony: środa, 18 listopada 2015 09:46