Wsparcie pracy szkoły przez Rodziców. Zbiórka złomu i planowana zbiórka makulatury.
piątek, 10 listopada 2017 11:33
W sobotę 21 października Rada Rodziców zorganizowała zbiórkę złomu jako akcję dochodową na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla uczniów naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim rodzicom i innym osobom, którzy podarowali materiały żelazne. Byli również rodzice, którzy z powodu braku w swoim gospodarstwie złomu podarowali gotówkę. Dochód wyniósł ponad 1200 zł. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zorganizowanie przedsięwzięcia, jak również za hojność w deklarowaniu, wyższych niż ustalone, składek na potrzeby szkoły.
Chcemy nadmienić, że w naszej szkole na 16 oddziałów klasowych są tylko 3 tablice interaktywne. Były one zakupione wyłącznie z projektów rządowych lub dofinansowane przez Radę Rodziców. Odbiegamy w tym zakresie nie tylko od norm krajowych, miejskich ale także od gminnych. Brakuje nam też sprzętu elektronicznego w postaci komputerów i rzutników multimedialnych, aby nauczyciele mogli wykorzystywać multibooki i programy interaktywne podczas prowadzonych lekcji. Szkoła prowadzi starania, aby taki sprzęt był na wyposażeniu każdej sali. Przyczyni się to do uatrakcyjnienia procesu nauczania, a uczniowie chętniej będą angażować się w tok lekcji i lepiej przyswajać wiedzę. W związku z postępem cywilizacyjnym oraz oczekiwaniami rodziców, uczniów i nauczycieli chcielibyśmy jak najszybciej wprowadzić w szkole dziennik elektroniczny (Koszt 2,5 tyś zł rocznie, bezpłatny dostęp dla rodzica). Przyczyniło by się to do poprawy wyników w nauce dzięki lepszej kontroli rodzicielskiej w tym zakresie oraz usprawniło pracę w szkole. Koszt zestawu interaktywnego( tablica + rzutnik ) to około 7 tyś. zł, a koszt komputera (polizingowy laptop), który spełnia wymagania do pracy na lekcji to około 950zł. Dodamy, że takich komputerów brakuje sporo, aby wyposażyć wszystkie klasy. Niestety środków budżetowych nie wystarcza na kompletne doposażenie szkoły.
Rada Rodziców prowadzi wszelkie starania, aby pomóc nam poprawić opisywaną sytuację. W związku z tym w porze wiosennej ponownie będzie zorganizowana zbiórka złomu, a na styczeń Rada Rodziców proponuje zbiórkę makulatury. Aby zachęcić do podarowania na słuszny cel niepotrzebnych już w gospodarstwach domowych rzeczy Rada Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną postanowiła ogłosić:
Konkurs na największą ilość zebranej makulatury
Konkurs w kategoriach: klasowej i indywidualnej dla wszystkich uczniów i klas naszej szkoły.
Nagrodzona przez Radę Rodziców zostanie jedna klasa oraz trzech indywidualnych uczestników.
Makulaturę będzie można przynosić do szkoły od 1- 31 stycznia 2018r.
Zostaną wyznaczone osoby do jej odbioru i ważenia.
Opiekunem konkursu z ramienia szkoły jest p. Sławomira Bezpalko
Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronie szkoły i na plakatach.
W imieniu Grona Pedagogicznego i Rady Rodziców apelujemy o pomoc i wsparcie dla wszelkich działań szkolnych. Zróbmy wszystko, aby dzieci w Gnojniku miały nie gorsze niż w innych szkołach warunki do nauki.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców