Nowy wzór legitymacji szkolnej
czwartek, 21 maja 2015 11:57

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe wzory legitymacji szkolnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 23) w legitymacji szkolnej ma być umieszczony Nr PESEL ucznia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły.

Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

 

W związku z tym, prosimy uczniów o przyniesienie do szkoły legitymacji w celu uzupełnienia wymaganego wpisu.