Zasady rekrutacji do szkoły
piątek, 07 marca 2014 10:37

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o systemie oświaty od września 2014 r. klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. Przepis ten docelowo obejmie klasy I-III i będzie wdrażany stopniowo: we wrześniu 2014 r. w klasach pierwszych, we wrześniu 2015 r. - w klasach I i II, od września 2016 r. - w klasach I-III.

Od września 2014 r.:

  • obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7 - letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6 - letnie urodzone między
    1 stycznia a 30 czerwca 2008 r.;

  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;

  • spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci 5 - letnie (urodzone w 2009 r.), jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki.

1. Dzieci zamieszkałe obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców wg wzoru określonego  przez dyrektora szkoły.

2. Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej należy dokonać do dnia 15 kwietnia.


3. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, do klasy pierwszej mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, kandydaci zamieszkali poza obwodem.

 

Sekretariat czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00

 

Poprawiony: środa, 12 marca 2014 18:45